پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا
ایجاد فرصت های شغلی جدید با افتتاح خطوط کشتیرانی کنیا
ایجاد فرصت های شغلی جدید با افتتاح خطوط کشتیرانی کنیا
ایجاد فرصت های شغلی جدید با افتتاح خطوط کشتیرانی کنیا
١٧:٣٤ - 1397/05/26
واردات غذا و ماشین آلات از عوامل کسر بودجه تجاری کنیا در شش ماه نخست سال
واردات غذا و ماشین آلات از عوامل کسر بودجه تجاری کنیا در شش ماه نخست سال
واردات غذا و ماشین آلات از عوامل کسر بودجه تجاری کنیا در شش ماه نخست سال
١٧:٣٤ - 1397/05/26
افزایش استفاده از یوآن- شیلینگ در مبادلات بین کنیا و چین توسط بانک ها
افزایش استفاده از یوآن- شیلینگ در مبادلات بین کنیا و چین توسط بانک ها
افزایش استفاده از یوآن- شیلینگ در مبادلات بین کنیا و چین توسط بانک ها
١٧:٣٣ - 1397/05/26