پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا
پروژه احداث بندر جدید شیمونی در انتظار تایید
پروژه احداث بندر جدید شیمونی در انتظار تایید
پروژه احداث بندر جدید شیمونی در انتظار تایید
١٧:١٣ - 1397/07/20
احداث مسکن کم هزینه در پارکرود نایروبی
احداث مسکن کم هزینه در پارکرود نایروبی
احداث مسکن کم هزینه در پارکرود نایروبی
١٧:١٢ - 1397/07/20
دیدار اوهورو کنیاتا با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر
دیدار اوهورو کنیاتا با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر
دیدار اوهورو کنیاتا با وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر
١٧:١٢ - 1397/07/20