پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کنیا
منع استفاده از اعتبار 150میلیارد شیلینگی توسط دولت کنیا
منع استفاده از اعتبار 150میلیارد شیلینگی توسط دولت کنیا
منع استفاده از اعتبار 150میلیارد شیلینگی توسط دولت کنیا
١١:٣٨ - 1396/12/17
اختصاص بودجه 500میلیارد شیلینگی به "وزرای بزرگ" توسط رییس دولت
اختصاص بودجه 500میلیارد شیلینگی به "وزرای بزرگ" توسط رییس دولت
اختصاص بودجه 500میلیارد شیلینگی به "وزرای بزرگ" توسط رییس دولت
١١:٣٧ - 1396/12/17
ورود 197.1میلیارد شیلینگ سرمایه توسط کنیایی های خارج از کشور در سال اخیر
ورود 197.1میلیارد شیلینگ سرمایه توسط کنیایی های خارج از کشور در سال اخیر
ورود 197.1میلیارد شیلینگ سرمایه توسط کنیایی های خارج از کشور در سال اخیر
١١:٣٧ - 1396/12/17